Vlaamse Club Luxemburg

Home arrow Onthaal
Menu
Home
Agenda
Lid Worden
Fotos
Zoekertjes
Aanbiedingen
Mededelingen
B1 - G1(F)
Partners
 
Onthaal
Babysitterslijst
Links
Downloads
Zoeken
 
Over Ons
Contact
 
Login
 
Lid Worden

Je kunt de Vlaamse Club Luxemburg steunen en ons helpen onze dienstverlening te verbeteren. Word nu lid en stort 17 Euro of 24 Euro voor een gezin op rekeningnummer: BIL LU28 0023 1888 7085 7800 (BIC : BILLLULL) .

Meer

Lidgeld 2017

Vergeet niet uw lidmaatschap van de Vlaamse Club te hernieuwen, of word nu lid van de Vlaamse Club. De bijdragen zijn 17 € voor een individueel lid en 24 € voor een gezin. Rekeningnummer: BIL LU28 0023 1888 7085 7800 (BIC : BILLLULL).

Bookmark and Share
Onthaal
Voorwoord

ImageDe Vlaamse Club Luxemburg heet je van harte welkom in het Groothertogdom Luxemburg. Met deze info-brochure willen wij als gids in Luxemburg optreden, zowel op sociaal, cultureel als praktisch gebied.

Het opzet van deze info-brochure is de Vlamingen te helpen zich in Luxemburg te vestigen. De Vlaamse Club richt haar activiteiten in de eerste plaats immers tot alle Vlamingen die in Luxemburg en de onmiddellijke omgeving werken en wonen.

We hopen dat dit eerste contact tussen jou en de Vlaamse Club op een positieve en blijvende manier zal worden voortgezet en dat we je weldra mogen verwelkomen op een van onze volgende activiteiten. In afwachting wensen wij je alvast veel succes toe in Luxemburg!

Tot binnenkort!

Het bestuur.

 
Luxemburg in een notendop

Je hebt de grote stap dus gezet en het vlakke Vlaamse land geruild voor de Luxemburgse heuvels. In dit eerste hoofdstukje kun je vluchtig kennismaken met je gastland voor de komende jaren : het Groothertogdom Luxemburg.

Geografie

Oppervlakte : 2586 km².
Grenzen : Frankrijk (73 km), Duitsland (135 km) en België (148 km).

Twee geografische streken : de Oesling of Luxemburgse Ardennen (828 km²) ten noorden van Ettelbruck en Gutland of Bon Pays (1758 km²) ten zuiden van Ettelbruck. Het Gutland omvat vier streken : Midden-Luxemburg (Luxemburg-stad en omstreken), Müllerthal (Echternach en omstreken), de Moezelstreek en het Zuiden (d’Minnett in het Luxemburgs ).

Afstanden : noord-zuid 82 km, oost-west 57 km.

Demografie

Bevolking : 420.000 inwoners waaronder 36% (!) buitenlanders.
Grootste steden : Luxemburg (78.300 inwoners) en Esch-sur-Alzette (24.600 inwoners).

Tewerkstellingssectoren : landbouw (2,7%), industrie (22,2%) en tertiaire sector (65,1%). Werkloosheid : schommelt rond 3 à 5%.

Bestuur

Staatsvorm : grondwettelijke monarchie.
Staatshoofd : de groothertog.
Uitvoerende macht : de groothertog en een kabinet bestaande uit twaalf ministers.
Wetgevende macht : kamer van volksvertegenwoordigers, rechtstreeks gekozen. Geen senaat.

Nog enkele opvallende cijfers…

 • 57% van de loontrekkenden in de privé-sector is buitenlander.
 • er werken in Luxemburg 61.000 ‘transfrontaliers’ afkomstig uit Frankrijk (Thionville), Duitsland (Trier) en België (Arlon).
 • er zijn in Luxemburg niet minder dan 200.000 personenauto’s ingeschreven.
 • de EU stelt in Luxemburg 9000 ambtenaren tewerk.
 • Luxemburg telt 220 verschillende bankinstellingen waar ongeveer 20.000 bedienden werken.
 
DE BELGISCHE AMBASSADE

DE BELGISCHE AMBASSADE (www.diplomatie.be/luxemburgnl )

1. Vlamingen in Luxemburg

De Belgische ambassade te Luxemburg behartigt de belangen van ongeveer 15.500 Belgen (waaronder ruim 2000 Vlamingen) die in het Groothertogdom wonen en werken. De Belgische kolonie bekleedt de vierde plaats op de lijst van de buitenlanders in Luxemburg.

Heel wat Vlamingen zijn actief in de banksector en in de diverse Europese instellingen.

2. Activiteiten van de Ambassade

2.1. Overzicht

Het is belangrijk om te weten dat de vertegenwoordiging van staten in een ander land verloopt via verschillende kanalen, die naar de buitenwereld toe niet altijd even duidelijk zijn.

Ten eerste wordt er een ambassadeur uitgezonden, die België in Luxemburg vertegenwoordigt. Hij opereert met een vaste staf en behartigt de bilaterale relaties tussen de landen.

Ten tweede is er de consulaire dienst. De consulaire dienst wordt waargenomen door een consul, maar in Luxemburg is het de directeur van de kanselarij. Mutatis mutandis is de consulaire dienst bevoegd voor zaken die in België tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur behoren, zoals paspoorten, levensbewijzen enzovoort.

2.2. Inschrijving bij de ambassade

Een Belg die zich uit de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente liet uitschrijven, kan zich laten inschrijven bij de ambassade, mits voorlegging van de volgende bewijsstukken:

 • bewijs van schrapping uit de Belgische bevolkingsregisters (formulier model 2 of 8);
 • Identiteitskaart;
 • bewijs van inschrijving in een Luxemburgse gemeente;
 • één foto per in te schrijven persoon.

Sinds kort krijgen ook de Belgen in het buitenland een Belgische identiteitskaart die te bekomen is via de ambassade.

2.3. Ambtenaar van de Burgerlijke Stand - Notaris

Een Belgisch ambassadeur of zijn plaatsvervanger kan optreden in de hoedanigheid van notaris of van ambtenaar van de burgerlijke stand en ook inzake nationaliteit, doch slechts onder bepaalde voorwaarden en binnen de perken opgelegd door de wet en door diverse bi- en multilaterale overeenkomsten.

Hierbij dient er onmiddellijk te worden aangestipt dat bijvoorbeeld een geboorte in Luxemburg, net als in België overigens, op straf van vervolging moet worden aangegeven bij de plaatselijke (gemeentelijke) ambtenaar van de burgerlijke stand.

Een ander voorbeeld: een huwelijk van een Belgische man en een Belgische vrouw, geakteerd door een Belgisch Ambassadeur, is uiteraard in België erkend, maar niet noodzakelijk in alle vreemde landen! Daarom wordt een huwelijk tussen een Belgische man en een vrouw (zelfs een Belgische) beter gesloten voor de plaatselijke overheid (burgerlijke of kerkelijke), tenzij dit onmogelijk zou blijken, wat niet het geval is in het Groothertogdom.

Een ander voorbeeld : de notariële bevoegdheid van een Belgisch ambassadeur is veel beperkter dan die van een notaris, en de plaatselijke wetgeving kan er zich tegen verzetten dat een buitenlands diplomaat notariële akten zou verlijden. Alleszins kan de ambassadeur niet als notaris optreden wanneer het gaat om onroerende goederen in het land van zijn standplaats of om zaken die er moeten afgehandeld worden.

2.4. Hulp aan landgenoten in nood

De consulaire dienst heeft een algemene verplichting landgenoten in nood, daar waar mogelijk is, met raad en daad bij te staan: hij zal hun geval trachten op te lossen of hen verwijzen naar een Belgische of Luxemburgse autoriteit.

2.5. Stemplicht

Een Belg die van de bevolkingsregisters in België afgeschreven is en hier op de ambassade is ingeschreven wordt uitgenodigd om aan de wetgevende verkiezingen in Belgie deel te nemen.

2.6. Paspoorten en identiteitskaarten.

Informatie omtrent paspoorten en identiteitskaarten vindt U ook op de site van de Vlaamse Club. Klik hier.

3. Praktische gegevens


View Larger Map

Belgische Ambassade
4 rue des Girondins
L-1626 Luxemburg
tel. 44.27.46-1
fax 45.42.82
openingsuren: van 9 tot 14 uur en op afspraak

Met problemen of vragen kunt u op de Ambassade uiteraard in het Nederlands terecht.

Aan de Ambassade is ook een ‘attaché économique et commercial de la Région Wallonne’ verbonden, die ook contacten onderhoudt met de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel en eveneens optreedt voor handelsbelangen van het Vlaamse en het Brusselse Gewest (tel. 44.86.63, fax 45.62.98).

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
Dit hoofdstuk bevat een grote hoeveelheid praktische informatie die nuttig kan zijn voor wie zich in Luxemburg vestigt. Naast deze infobrochure kun je in verband hiermee ook je licht opsteken bij de personeelsdienst of sociale dienst van je werkgever. Gezien het speciale statuut van de personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, kunnen er nogal eens verschillen optreden, in verband met bijvoorbeeld het ziekenfonds of het schoolsysteem. Heb je als ambtenaar in verband daarmee specifieke vragen, dan kun je op de sociale dienst van de instelling waar je werkt, zeker meer concrete informatie krijgen.

1. NOODGEVALLEN

In geval van nood zijn er twee nummers voor het hele Groothertogdom: 112 voor de hulpdiensten zoals o.a. een ziekenwagen, de brandweer; 113 voor de rijkswacht of de politie.

De site "Portail des Secours" bevat alle informatie over "Urgences et gardes".  

hier>  

2. GEZONDHEIDSZORG

- ziekenfonds

Naast het gewone ziekenfonds kun je een supplementaire dekking bekomen bij de Caisse medico-chirurgicale. Men moet echter wel zijn woonplaats in Luxemburg hebben om hierbij te kunnen aansluiten.

- dokters

Hoewel dit vroeger in Luxemburg niet steeds het geval was, komen er steeds meer dokters op huisbezoek. In het telefoonboek vind je een volledige lijst van ziekenhuizen, huisartsen, specialisten, tandartsen en veeartsen van heel het Groothertogdom (geklasseerd per gemeente en per specialisme). In Luxemburg zijn ook enkele Nederlandstalige medici actief (huisarts, tandarts, kinderarts, gynecologe). Om deontologische redenen mogen we hen hier niet speciaal vermelden, maar als je bij andere Nederlandstaligen even navraagt, zal men je zeker kunnen helpen.

3. BANKEN

De banken zijn in Luxemburg in grote getale aanwezig, maar zij hebben een nogal verschillende doelgroep. Wanneer je een rekening opent, bekijk dan ook de praktische kant van de zaak, zoals de bereikbaarheid van het agentschap, de openingsuren van de bank, de service, de kosten enzovoort.

Behalve de loketten in de agentschappen is er ook nog Bancomat (vergelijkbaar met het Belgische Bancontact en Mister Cash). Ook met je Belgische bankkaart kan je hier geld afhalen, maar vergeet dan niet dat je extra kosten zal moeten betalen.

Een aantal banken biedt ook faciliteiten op het vlak van het telefonisch en electronisch bankieren.

4. HUISVESTING

Het probleem bij uitstek, ofschoon de situatie zich de laatste tijd ietwat gestabiliseerd lijkt te hebben. Verkondig overal dat je op zoek bent naar een studio/appartement/huis. Misschien is er wel iemand die iemand kent, die iemand kent... Dit is ook de reden waarom een studio/appartement/huis soms reeds verhuurd is, ook al telefoneer je onmiddellijk van zodra een aankondiging verschijnt. Alert zijn is dus de boodschap.

De meeste advertenties vind je in de krant "Luxemburger Wort ", echter niet in de weekendeditie zoals in de meeste Vlaamse kranten. Een groot deel van het geringe aanbod gaat via makelaars (agences immobilières). Deze tussenpersonen rekenen je, in geval van verhuring, meestal één maand huur + BTW aan voor hun bemiddeling. Zonder je handtekening onder een verklaring dat je het met deze voorwaarden eens bent, krijg je geen adres van een koop- of huurwoning.

De huurprijs varieert sterk naar gelang van de ligging (ver of niet van het centrum), het comfort, enzovoort. Het is dus uitkijken geblazen. Spreek eerst eens met anderen die hier al een tijdje verblijven.

4.1. Huurinformatie

Bij het huren van een flat of een huis wordt gewoonlijk een huurcontract voor drie jaar gesloten. Wij raden je sterk aan in je huurcontract een "diplomatieke clausule" te laten opnemen. Deze biedt je de mogelijkheid om je huurovereenkomst vervroegd op te zeggen, als je om beroepsredenen verplicht bent Luxemburg te verlaten voordat de overeengekomen huurtermijn is verstreken. In dat geval is de huurder slechts verplicht om een opzeggingstermijn van drie maanden in acht te nemen en de huur gedurende deze drie maanden door te betalen. Verder is het aan te raden om elke verandering van de contractvoorwaarden schriftelijk vast te leggen.

Als je in de Luxemburgse agglomeratie woont en vragen of problemen hebt met je huurcontract of huur, kun je je wenden tot het: Office du logement, 5e verdieping, 9 rue Chimay (Petit Passage), tel.4796-2634, fax 46.06.35; of tot de: Service d'accueil et d'information juridique in het gebouw van het Cour supérieure de justice, 12 Côte d'Eich, tel. 22.18.46.

Het Office du logement verschaft algemene inlichtingen over huurcontracten en de rechten van huurders en eigenaars. De Service d'accueil et d'information juridique verleent advies wanneer de huurder een ernstig meningsverschil of geschil heeft met de eigenaar, bijvoorbeeld met betrekking tot de gevraagde huurprijs.

De personen die buiten de Luxemburgse agglomeratie wonen en problemen of vragen hebben over de huurvoorwaarden, kunnen zich eveneens tot de hierboven genoemde Service d'accueil et d'information juridique wenden.

4.2. Het verhuizen

4.2.1. Douane

Sinds het wegvallen van de Europese binnengrenzen moeten geen speciale formaliteiten meer worden vervuld met betrekking tot het verhuizen van je inboedel. Je moet je meubelen, e.d. dus niet meer aangeven aan de douane.

Alleen voor je auto moet je wel iets speciaals doen (zie verder: 4.2.4. Formaliteiten in verband met je auto).

Site van de Douanes et Accises>  

4.2.2. Formaliteiten in België

a. Gemeente: in principe moet je je laten uitschrijven uit het bevolkingsregister. Je gaat dan gewoon aan de administratie van je vroegere Belgische gemeente melden dat je verhuisd bent.

b. Ambassade: rue des Girondins 4, L-1626 Luxembourg.

Hoewel het juridisch niet verplicht is, wordt elke Belg die in het buitenland verblijft, zonder woonplaats in Belgie, aangeraden zich te melden bij de ambassade in het land waar hij/zij verblijft. Als je verkiest je woonplaats in België te behouden, bijvoorbeeld i.v.m. het behoud van kiesgerechtigheid, dien je je voor administratieve aangelegenheden te blijven wenden tot je gemeente in België.

c. Belastingen: theoretisch is iedere Belg verplicht een belastingaangifte aan te vragen wanneer hij/zij zich definitief uitschrijft in de gemeente van zijn/haar woonplaats. Dit houdt ook in dat alle verschuldigde bedragen vereffend zijn, behalve diegene waarvoor een bezwaarschrift wordt ingediend.

d. Verzekeringen: ga na of de verzekeringscontracten, met name in verband met burgerlijke aansprakelijkheid, die je hebt gesloten bij een Belgische verzekeringsmaatschappij, ook geldig zijn wanneer je in het buitenland verblijft.

4.2.3. Formaliteiten in Luxemburg

Inschrijving: heb je niet de Luxemburgse nationaliteit, dan word je beschouwd als een vreemdeling en moet je je melden bij de vreemdelingenpolitie: Centre d'Accueil pour Citoyens (Biergercenter), Centre Hamilius, 51 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, tél. 4796-4180 / 4796-4170.

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet (o.a. een inkomen en verblijfplaats hebben) kun je daar een "permis de travail" bekomen en andere papieren die je verblijf in Luxemburg wettelijk maken.

Voor EU-ambtenaren en hun gezin gelden speciale regelingen en kunnen de formaliteiten geregeld worden via de personeelsdienst van de instelling.

4.2.4. Formaliteiten in verband met je auto

a. Inschrijving

Personen die in Luxemburg verblijven, mogen niet langer dan 3 maanden een auto met een buitenlandse nummerplaat besturen. Men moet zijn auto dus binnen die termijn in Luxemburg inschrijven.

Ongeveer één week na de domiciliëring in Luxemburg kan je naar het Ministère des Transports telefoneren (tel. 4784-432 van 8.00 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur, of de centrale 478-1 en vraag naar de 'service d'immatriculation') om een nieuwe nummerplaat aan te vragen.

Die nummerplaat wordt gemaakt en aangebracht bij de firma Grun, 35 rue des Scillas, Howald (tel. 49.61.62). Zorg ervoor dat op dat ogenblik je autoverzekering in orde is! Daartoe moet je van je Belgische verzekeraar een bonus-malusattest vragen en dit samen met de nodige documenten (grijze kaart, rijbewijs, enzovoort) aan je Luxemburgse verzekeraar bezorgen.

Vervolgens kun je tegen betaling van ongeveer 15 EURO het formulier 'Demande en obtention d'une carte d'immatriculation' aanvragen bij de dienst 'Enregistrement', 183 avenue Guillaume, Luxemburg (tel. 44905; open van 8.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur).

Ten slotte moet je naar de 'contrôle technique' in Sandweiler (route de Rémich - open van 8.00 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur - tel. 3572-2141). Je maakt het best een afspraak, zoniet moet je soms erg lang in de rij wachten. Zie ook http://www.snct.lu .

b. Rijbewijs

Sedert 1 juli 1996 is een inwoner van een EU-lidstaat niet langer verplicht zijn nationale rijbewijs in te ruilen voor een Luxemburgs exemplaar. Zolang je Belgische rijbewijs geldig is, moet je dus eigenlijk niets ondernemen op dit vlak. Toch is het aan te bevelen je Belgische rijbewijs in Luxemburg te laten registreren door de Service des permis de conduire van het Ministère des Transports. EU-ambtenaren kunnen dit door hun personeelsdienst laten regelen, andere Belgen kunnen zich rechtstreeks tot de betrokken dienst wenden: Service des permis de conduire, 23 bld Royal, L-2938 Luxemburg (tel. 478-4461; open van 7.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Het voordeel van deze registratie is dat je bij verlies of diefstal van je rijbewijs een duplicaat kunt aanvragen in Luxemburg en dat je automatisch verwittigd wordt wanneer je rijbewijs gaat verlopen en moet worden verlengd.

Overigens kun je natuurlijk ook je Belgische rijbewijs inruilen voor een Luxemburgs; daarvoor moet je je eveneens tot de Service des permis de conduire wenden.

c. Motorrijtuigenbelasting

Nadat je auto in Luxemburg 'geïmmatriculeerd' is, krijg je automatisch een faktuur voor de motorrijtuigenbelasting thuisgestuurd, te betalen door overschrijving. Ongeveer twee weken na de betaling krijg je dan een vignet toegestuurd dat je aan de voorruit van je auto moet aanbrengen. Soms ontstaat er enige vertraging bij de betrokken diensten en ontvang je je vignet niet tijdig. Zorg dan dat je je overschrijvingsbewijs bij je hebt en leg het achter je voorruit als je op de openbare weg parkeert.

d. Autoverzekering

Je bent verplicht een autoverzekering af te sluiten bij een in Luxemburg erkende verzekeringsmaatschappij (zie Pages jaunes = gouden gids). Je moet aan de bevoegde personen immers steeds je internationale verzekeringskaart (groene kaart) kunnen tonen.

e. Wegenwacht

Voor inlichtingen in verband met de permanente wegenwacht en internationale reis- en kredietbrieven voor je reizen buiten het Groothertogdom, kun je terecht bij de Automobile Club de Luxembourg, 54 route de Longwy, L-8007 Bertrange-Helfenterbruck (tel. 45.00.45-1).

De site van de ACL>  

4.3. Openbare nutsbedrijven

Algemeen adres: Centre Emile Hamilius, 51 boulevard Royal, Luxemburg.

Wat hierna volgt, is enkel van toepassing op de situatie in Luxemburg-Stad. Voor inlichtingen over de andere gemeenten dient U zich te wenden tot de bevoegde gemeentelijke overheden, waarvan adressen en kantooruren in het telefoonboek onder de naam van de betreffende gemeenten te vinden zijn.

Elektriciteit

De netspanning bedraagt in Luxemburg 220 volt.

Wanneer je een huis of een flat betrekt, moet je dit zo snel mogelijk en ten minste drie dagen voor de verhuizing mededelen aan: Service de lecture des compteurs, 2e verdieping, Centre Emile Hamilius, 51, boulevard Royal, Luxemburg, tel. 4796-2924 of 4796-2990.

Het kan voordelig zijn toepassing van het "huishoudelijk tarief" aan te vragen. Dit is namelijk goedkoper dan het normale tarief. Hiervoor moet je je wenden tot bureau 6 (technisch bureau) van de Services industriels de la ville de Luxembourg, Centre Emile Hamilius, 2e verdieping, 51, boulevard Royal, Luxemburg, tel. 4796-2823.

Buiten de stad wend je je tot: Cégédel, 2 rue Thomas Edison, Strassen, tel. 44.55.88-1; kantoren open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur.

Gas

Wanneer je een nieuw huis of een nieuwe flat betrekt, waar nog geen gasmeter is geïnstalleerd, moet je je voor de installatie van een meter wenden tot de : Usine à gaz municipale, Service technique, rue de Bouillon 61, Luxemburg, tel. 4796-2740. Normaal gezien moet je dit twee dagen van tevoren laten weten.

Voor speciale tarieven (ondermeer voor grote gezinnen) moet je je wenden tot de Service de lecture des compteurs, Centre Emile Hamilius, 51, boulevard Royal, tel. 4796-2924.

Water

Voor de installatie van een watermeter kun je je wenden tot de Service des eaux, Centre Emile Hamilius, 51, boulevard Royal, Luxemburg, tel. 4796-2883. Je moet een maandelijks huurtarief betalen (korting voor gezinnen met drie of meer kinderen).

Storingsdiensten

Onderstaande storingsdiensten van de gemeente Luxemburg zijn dag en nacht in het stadsgebied werkzaam:

dienst storingen elektriciteit: tel.4796-2828

dienst storingen waterleiding: tel.4796-2883 (tijdens de kantooruren), tel. 4796-2764 (buiten de kantooruren)

dienst storingen gas: tel.4796-2740 (tijdens de kantooruren), tel.4796-2764 (buiten de kantooruren)

Telefoon

Voordat je een flat of huis betrekt, kun je met de eigenaar en/of de vertrekkende huurder afspreken om de telefoonaansluiting over te nemen.

Om een nieuwe telefoonaansluiting aan te vragen, gebruik je het daartoe bestemde formulier (Demande de raccordement au réseau téléphonique), dat op alle postkantoren verkrijgbaar is.

Als je verhuist, moet je dit tenminste dertig dagen van tevoren aan de P&T laten weten door het op de postkantoren verkrijgbare formulier in te vullen.

Meer informatie vind je ook op de site van de Ville de Luxembourg

4.4. Verzekeringen

Verzekeringsplicht van huurders

Elke huurder is verplicht bij een in Luxemburg erkende verzekeringsmaatschappij een verzekering af te sluiten tegen de risico's van brand of explosie en verhaal van buren in dergelijke gevallen.

Over het algemeen wordt tegelijkertijd een inboedelverzekering afgesloten. Tegen betaling van een extra premie kan men zich eveneens dekken tegen diefstal met braak.

Voorts zij erop gewezen dat een gewone brandverzekering geen waterschade dekt. De dekking van dit risico vereist een extra premie. De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben overigens speciale formules die een meer globale dekking geven.

Overige verzekeringen

Het is geraadzaam om een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af te sluiten voor door gezinsleden en huispersoneel aan derden toegebracht lichamelijk letsel of materiele schade.

In dit verband wijzen wij er op dat Europ Assistance een speciale verzekering heeft voor Europese ambtenaren, die het hele jaar door en in 90 landen geldig is. Deze verzekering dekt de ambtenaar of het personeelslid van de Gemeenschappen, zijn/haar echtgeno(o)t(e) en de kinderen ten laste, die hun vaste verblijfplaats in Europa hebben.

5. SCHOLEN, CRECHES EN ANDERE FACILITEITEN VOOR KINDEREN.

5.1. Europese school

De Europese School van Luxemburg is in principe enkel toegankelijk voor kinderen van Europese ambtenaren. Ze bevindt zich op het Kirchbergplateau, 23, boulevard Konrad Adenauer, tel. 43.20.82. Een gedeelte van de lagere school (3de, 4de en 5de klas) is ondergebracht in een bijgebouw aan de boulevard de la Foire.

Zij omvat :

 • een kleuterschool voor kinderen vanaf vier jaar;
 • een lagere school voor kinderen van zes tot elf jaar (vijf leerjaren);
 • een middelbare school (duur: zeven jaar, uitmondend in het Europese baccalaureaat).

De basisopleiding wordt in alle officiële talen (nu zijn er dat elf) van de Europese Gemeenschappen gegeven. De leerlingen krijgen dus onderwijs in hun moedertaal.

Inlichtingen kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de Europese school, tel. 43.20.82-1. De school heeft ook een website .

Het kantoor van de Oudervereniging is gevestigd in het Jean Monnet-gebouw, kamer C1/004, tel. 4301-33105 (mevrouw Demangel of mevrouw Hermans), fax 4301-34869. De ouders kunnen daar terecht voor inlichtingen: elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur, en op maandag-, woensdag- en donderdagnamiddag van 13.00 tot 16.30 uur. Daar is ook een vademecum van de Europese school in Luxemburg verkrijgbaar.

Het vervoer tussen de Europese school en de woonplaats van de leerlingen wordt door de Oudervereniging georganiseerd. Voor specifieke vervoerproblemen: BAK-gebouw, bureau 1116, tel. 4300-23945 of 4300-22934 (mevrouw Enright of mevrouw Lassauzet), fax 4300-24572. Daar kan men inlichtingen bekomen over het privé-vervoer van de leerlingen van de Europese School.

5.2. Luxemburgs onderwijs

Het Luxemburgs onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen (kinderen van ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese instellingen en kinderen van personen die in de privé-sector werken). Voor inlichtingen kun je je wenden tot het: Ministère de l'Education nationale, 29 rue Aldringen, Luxemburg (tel. 478-5151 of 5100) of tot het Ministère de la Jeunesse, 26 rue Zithe, Luxemburg (tel. 478-1).

Het kleuteronderwijs is voor kinderen van 4 jaar facultatief, maar verplicht vanaf 5 jaar.

Het basisonderwijs wordt aanvankelijk in het Duits gegeven (de kinderen leren in het Duits lezen; de voertaal onder de kinderen is wel het Luxemburgs ); in de tweede helft van het tweede jaar komt daar Frans bij.

Na zes jaar basisonderwijs zijn de leerlingen verplicht gedurende ten minste drie jaar voortgezet onderwijs te volgen, namelijk tot het einde van de leerplichtige leeftijd (negen leerjaren).

Het voortgezet onderwijs kent drie richtingen :

 • het vervolgonderwijs,
 • het technisch middelbaar onderwijs,
 • het middelbaar onderwijs.

De structuur van het onderwijssysteem maakt de overgang van de ene richting naar de andere gemakkelijk, vooral in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs.

 • Het vervolgonderwijs (drie leerjaren) bereidt de leerlingen voor op toelating tot het technisch middelbaar onderwijs of op de uitoefening van een beroep.
 • Het technisch middelbaar onderwijs, dat op technische scholen wordt gegeven, omvat drie fasen met een totale duur van zes of zeven jaar. De eerste twee fasen bereiden de leerlingen voor op het beroepsleven, terwijl de laatste fase de voorbereiding vormt op het hoger onderwijs.
 • Het middelbaar onderwijs, dat in lycea wordt gegeven, omvat zeven leerjaren en bereidt de leerlingen voor op universitair onderwijs.

Het universitair onderwijs in Luxemburg beperkt zich voor bepaalde studierichtingen tot het eerste studiejaar. De studenten zetten hun studie vervolgens voort aan buitenlandse universiteiten, waar zij terecht kunnen dank zij de gelijkstelling van hun diploma's. Verder is er een tweejarige hogere opleiding voor bedrijfskunde.

Site van het ministerie van onderwijs>  

5.3. Kinderdagverblijven

5.3.1. De 'garderie' en het 'centre d'étude' van de Europese Gemeenschappen

Adres: rue Albert Borschette - tel. 4300-8435 of 4300-8410.

Dit interinstitutionele centrum zorgt voor de opvang van de kinderen van ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese instellingen. Gezien het beperkt aantal plaatsen kan het echter niet altijd aan alle aanvragen voldoen.

Het centrum omvat :

 • een crèche voor kinderen tot drie jaar. Inschrijvingen bij de crèche zelf: tel. 4300-28410 (mevrouw Bruzzone)
 • een kinderopvangdienst voor kinderen vanaf drie jaar die nog niet naar de lagere school gaan. Aanmeldingen bij de Garderie: tel. 4300-28444 (de heer Schettini).
 • een centrum voor huiswerk en vrijetijdsbesteding onder toezicht, dat 's middags toezicht uitoefent op schoolgaande kinderen (vanaf zes jaar) van wie de ouders bij een Europese instelling werken. Inlichtingen bij het Centre d'Etudes: tel. 4300-28444 (de heer Schettini).

5.3.2. Staats- en privécrèches

Luxemburg telt liefst 112 openbare en privé-kinderdagverblijven die in totaal ongeveer 3400 peuters kunnen opvangen. De volledige lijst van crèches kun je opvragen bij het Ministère de la Famille, Service des Foyers de jour, 12-14 avenue Emile Reuter, L-2919 Luxemburg, tel. 478-6532.

Ook bij de personeelsdiensten van bedrijven en Europese instellingen kan men je een dergelijke lijst bezorgen.

 
Recent toegevoegd
Toegevoegde Andere activiteiten
Vlaamse Artiesten op doorreis
Recente zoekertjes
Sponsors
logo_mindforest_20160927_198x48.jpg
ADVISORY ACADEMY ALLIANCE
To find out more please consult: mindforest or call: +352 43 93 66 67 70
sdm-brg-rgb-clean.jpg
120, Boulevard de la Pétrusse L - 2330 Luxembourg
Tel: (+352)453 929-1 Fax: (+352)26 440 143
logo_svclux.jpg
Aanbiedingen
logo_baloise.png

zoekt   ===> 

prolingua_logo.png

zoekt   ===> 

logo_cll.png
logo_allingua.jpg

zoekt   ===> 

Facebook Vlaamse Club Luxemburg

Blijf op de hoogte. Word lid van de 'Vlaamse Club Luxemburg' facebook groep. 

Facebook Vlamingen in Luxemburg

Blijf op de hoogte. Word lid van de 'Vlamingen in luxemburg' facebook groep. 

Suggesties?
Is de informatie op deze pagina correct? Up-to-date? Heb je suggesties? Stuur een berichtje met je opmerkingen aan Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken